Entegre Yönetim Sistemi Politikası

Ülke ekonomisine ve teknolojik kalkınmasına katkıda bulunan, çevreye ve insana önem veren bir kuruluş olarak, üretim,  test, tasarım ve entegrasyon faaliyetlerimizin kalitesini arttırabilmek için;

Üretimlerimizin ilgili uluslararası standartlara uygun olmasını,

Müşterilerimizin ürün ve hizmetlerimizden beklentilerini gözeterek müşteri memnuniyetini artırmayı,

Müşterilerimizin ve uygulanabilir birincil ve ikincil mevzuat şartlarının kuruluş bünyesinde tayin edilmesi, anlaşılması ve düzenli olarak karşılanmasını,

Ürün ve hizmetlerimizin uygunluğunu etkileyebilecek risk ve fırsatlar ile müşteri memnuniyetini artırma yeteneğinin belirlenmesini, ele alınmasını ve sürdürülmesini,

Çalışanlarımızın eğitim düzeylerini ve memnuniyetlerini artırmayı,

Faaliyet alanlarımızdaki teknolojik gelişmeleri ve pazar eğilimlerini yakından izlemeyi ve hatta belirlemeyi,

Entegre Yönetim Sistemimizin etkinliğini sürekli iyileştirmeyi,

Yıllar içinde oluşturduğumuz yerli ve milli Elektronik üretim, Elektromekanik montaj, Test ve Sistem entegrasyon faaliyetlerinde yüksek teknoloji üreten Türk şirketi imajımızı yaygınlaştırarak tüm dünyada kabul edilir hale getirmeyi

Tüm faaliyetlerimiz ile ekolojik dengeye zarar vermeyeceğimizi

Ve bu faaliyetlerimizi sürdürürken,

Atıkların kaynağında en aza indirilmesi, mümkün olduğunda yeniden kullanılması ve geri dönüştürülmesi, değerlendirilemeyen atıkların uygun yöntemlerle bertaraf edilmesinin sağlayacağımızı;

Küresel iklim değişikliklerinin etkilerini azaltmak için karbon ayak izlerini takip edilip, kirliliği azaltıcı tedbirler alacağımızı;

Enerji, hammadde ve doğal kaynakların verimli kullanılmasını sağlayacağımızı;

Yönetim sistemimizi sürekli geliştireceğimizi ve iyileştireceğimizi;

Çalışanlarımızın ve faaliyetlerimizden etkilenecek insanların sağlığına gelebilecek olumsuz etkileri önlemek, kendimizin ve diğer şahısların mülkiyetine gelebilecek kaza, hasar ve tehlikeleri daha başlangıç aşamasında kontrol etmek için gerekli her türlü korumayı sağlayacağımızı;

Bu doğrultuda çalışanlarımızın çevre ve iş sağlığı güvenliği bilincini geliştirerek, çevre ve iş güvenliği yönetim sistemi anlayışını yaşam felsefesi haline getireceğimizi;

Tüm çalışanların katılımının sağlanıp, kendilerine danışılacağını;

İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tehlikeleri de aynı hassasiyetle izleyeceğimizi, bunları en aza indirmek için gerekli çabayı göstereceğimizi;

Yasal yükümlülüklerimize, yürürlükteki Çevre ve İSG mevzuatlarına ve üyesi olduğumuz kuruluşların şartlarına uyacağımızı;

İlgili tarafların çevre ve İSG bilincinin geliştirilmesi için çalışmalarda bulunacağımızı;

Sürekli gelişme felsefesini ve sistemlerini tüm süreçlerde Yönetim Sistemine uygun hale getireceğimizi ve etkinliğini sürekli iyileştireceğimizi, tüm personele özümseteceğimizi ve bu doğrultuda pazar payını, karlılığını, rekabet gücünü arttıracağımızı,

taahhüt ediyoruz.